1. Οι μεταφορές λόγω του μέγεθος των δεμάτων υποχρεωτικά εξυπηρετούνται από μεταφορική εταιρεία την οποία θα πρέπει να μας υποδείξει ο πελάτης – ειδάλλως θα χρησιμοποιηθούν οι μεταφορικές εταιρείες που συνεργάζεται η εταιρεία μας.
  2. Ο χρόνος παράδοσης των πωλουμένων προϊόντων και υπηρεσιών προσδιορίζεται στην παραγγελία αναλόγως της διαθεσιμότητας, επιβεβαιώνεται στην αποδοχή της παραγγελίας εκ μέρους της εταιρείας, και είναι το πολύ εξήντα(60) εργάσιμες ημέρες από το χρόνο της κατάρτισης της πώλησης εκτός αν υπάρξει ειδική, διαφορετική συμφωνία των μερών που επιβεβαιώνεται εγγράφως, με ηλεκτρονική αλληλογραφία. Σε περίπτωση που τέτοιος χρόνος δεν συμφωνηθεί και επιβεβαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο με τον ανωτέρω τρόπο, η παράδοση θα γίνεται το αργότερο εντός εξήντα (60) εργάσιμων ημερών από την αποδοχή της παραγγελίας και κατάρτιση της πώλησης.
  3. Διατηρούμε πάντα το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τους τρόπους, τους όρους και τις τιμές αποστολής κατά βούληση και χωρίς προηγουμένη προειδοποίηση.
  4. Σε κάθε περίπτωση, η διαθεσιμότητα των εμπορευμάτων, τα ακριβή έξοδα μεταφοράς, οι ημέρες παράδοσης & ο τόπος άφιξης της παραγγελίας θα είναι πλήρως καταγεγραμμένα στην επιβεβαίωση της παραγγελίας.
  5. Σε περίπτωση που ο πελάτης επιλέξει ο ίδιος τον τρόπο αποστολής με εκ μέρους του εντεταλμένο μεταφορέα, τότε η εταιρία μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει την παραγγελία (σε άρτια κατάσταση και συσκευασία), στον μεταφορέα που ορίζει ο αγοραστής στην Θεσσαλονίκη.